dầu vỏ hạt điều - cashew nut shell oil

(0*)

Chưa có đánh giá Đánh giá ngay

Liên hệ

Cashew nut shell oil (Cashew nut shell liquid – Cashew shell oil – CNSL):

Colour: Black Brown

Viscosity: 260 Max

PH: 7 Min

Ash content: 0.8% Max

Moisture: 1%

Density (25 ° C): 0.960 max

Volatile matter content: 2.0% max

Gian hàng: