Các yêu cầu để cấp mã số cho vùng trồng trái cây - CRITERIA FOR GRANTING FRUIT GROWING AREA CODES

Các yêu cầu để cấp mã số cho vùng trồng trái cây

1.Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân xin cấp mã số cho vùng trồng trái cây xuất khẩu phải gửi những bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau đây đến cơ quan Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật:

(1) Đơn xin cấp mã số vùng trồng;

(2) Đối với doanh nghiệp, gửi đầy đủ thông tin cần thiết của người đại diện doanh nghiệp (chứng minh nhân dân, hộ chiếu), giấy đăng ký doanh nghiệp với bản sao có công chứng;

(3) Thông tin về người đại diện của vùng trồng xin cấp mã số (chứng minh nhân dân, hộ chiếu), giấy chứng nhận qua lớp tập huấn về VietGAP với bản sao có công chứng;

(4) Giấy chứng nhận VietGAP cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có).

2. Yêu cầu diện tích và điều kiện canh tác trong vùng trồng

- Diện tích vùng trồng có thể dao động từ 610 ha/mã; không được quá 12 ha/mã để tiện cho việc quản lý.

- Vùng trồng trái cây xuất khẩu có thể không có chứng nhận VietGAP hoặc chứng chỉ tương đương (GlobalGAP) nhưng việc canh tác trong vùng phải tuân theo quy trình VietGAP hoặc các quy trình tương đương.

- Vùng trồng xin cấp mã số phải là vùng sản xuất tập trung, không có nhà dân hoặc chợ, chăn thả gia súc, gia cầm trong bên trong vùng trồng.

- Vùng trồng xin cấp mã số phải trồng duy nhất 1 loại giống cây ăn trái.

- Không trồng xen các loại cây trồng cùng họ với cây trồng chính hoặc các cây ký chủ của dịch hại là đối tượng được kiểm dịch thực vật của quốc gia nhập khẩu.

3. Yêu cầu về sổ sách ghi chép

- Tổ chức, cá nhân đăng ký xin cấp mã số phải có sổ sách để đảm bảo việc ghi chép đầy đủ mọi tác động lên cây trồng trong 1 vụ canh tác (đốn tỉa, chăm sóc, bón phân, phun thuốc,…) phải được ghi lại đầy đủ, rõ ràng.

- Nếu vùng trồng gồm nhiều hộ gia đình thì mỗi hộ trong vùng trồng phải có 1 quyển sổ ghi chép, người đại diện của vùng trồng phải có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ sổ ghi chép của từng thành viên trong mã số và ghi lại vào sổ chính để trình cơ quan quản lý khi được yêu cầu.

- Yêu cầu về sổ sách là rất quan trọng nhằm phục vụ cho công tác giám sát, duy trì mã số cũng như truy xuất nguồn gốc khi trái cây có vấn đề ở quốc gia nhập khẩu (dư lượng thuốc trừ sâu, dịch hại...).

4. Yêu cầu về vệ sinh trên vùng trồng

- Xung quanh và bên trong vùng trồng phải sạch cỏ dại, đặc biệt là bao bì, chai lọ, túi nilon thuốc BVTV, phân bón, hoặc các loại rác khác.

- Phải có 1 khu vực riêng để tập kết và tiêu hủy bao bì, chai lọ, túi nilon thuốc BVTV, phân bón, hoặc các loại rác của cả vùng trồng.

5. Yêu cầu kiểm soát dịch hại trong vùng sản xuất

- Cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành điều tra, thu mẫu và giám định dịch hại đang có trên vùng trồng trái cây xuất khẩu.

- Vùng trồng trái cây chỉ được cấp mã khi không có dịch hại nào là đối tượng kiểm dịch thực vật của quốc gia nhập khẩu hoặc tổ chức, cá nhân xin cấp mã phải có biện pháp kiểm soát và phòng trừ đảm bảo dịch hại đó không xuất hiện trên vùng trồng. Cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ để giám sát vấn đề dịch hại.

6. Yêu cầu về sử dụng thuốc BVTV trong vùng trồng xuất khẩu

- Vùng trồng trái cây xuất khẩu phải sử dụng 1 bộ thuốc BVTV (thuốc trừ bệnh, trừ sâu và thuốc diệt cỏ) đảm bảo không chứa các hoạt chất hóa học mà quốc gia nhập khẩu cấm sử dụng.

- Bộ thuốc sử dụng này phải được sự xác nhận của Chi cục Trồng trọt & BVTV địa phương.

 

CRITERIA FOR GRANTING FRUIT GROWING AREA CODES

Requirements for organizations and individuals who apply for the codes

Organizations and individuals applying for export fruit growing area codes must send the following documents to the Plant Quarantine Agency:

 

(1) Application for an area code;

(2) For enterprises, send all necessary information of the company's representative (ID card, passport), the company's business registration paper with a notarized copy;

(3) Information about the representative of the planting area applying for a code (ID card, passport), certificate through training course on VietGAP with a notarized copy;

(4) VietGAP certificate for growing areas apply for code number (if any).

Cultivation area and conditions required in the growing area

 • Area planted can range from 6–10 ha/code; must not exceed 12 ha/code for convenience of management.
 • The fruit growing area for export may not have VietGAP or equivalent certificate (GlobalGAP), but cultivation in the region must follow VietGAP or equivalent procedures.
 • The planting area applying for codes must be the concentrated production area, with no houses or markets, and grazing cattle and poultry inside the planting area.
 • The planting area applying for a code must be planted with only one fruit variety.
 • Do not intercrop crops in the same family as major crops or host plants of pests that are subject to the Pesticide Quarantine of the importing country according to the results of the pest risk analysis report (PRA).

Logbook requirements

 • Organizations and individuals applying for codes must have logbooks to ensure full recording of all impacts on crops in a crop (cutting, tending, fertilizing, spraying,...) must is fully and clearly recorded.
 • If the planting area consists of many households, each household in the planting area must have a logbook, the representative of the planting area must be responsible for synthesizing information from the logbook of each member in the code and recording. re-enter the main register to submit to the regulator when requested.
 • Documentary requirements are very important to serve the monitoring, maintaining codes as well as traceability when fruit has problems in the importing country (drug residues, pests,...).

Requirements for sanitation in the field

 • Weeds are free around and inside the growing area, especially packaging, bottles, plastic bags of pesticides, fertilizers, or other waste paper.
 • There must be a separate area for gathering and disposing of plant protection packaging, bottles, plastic bags, fertilizers, or other waste paper from the growing area.

Requirements for pest content in the production area

 • The inspection agency will investigate, collect samples and inspect the pests' ingredients in the fruit growing area for export.
 • The fruit growing area is only coded when there are no pests that are the subject of the plant quarantine of the importing country according to the results of the pest risk analysis report (PRA) or the organizations/individuals applying for codes must have control and control measures to ensure that the pest does not appear in the field. The inspecting agency will conduct periodic checks to monitor the pest problem.

Requirements for use of pesticides in export growing areas

 • Fruit growing areas for export must use a set of pesticides (pesticides and herbicides) to ensure that they do not contain chemical active ingredients banned by the importing country.
 • This set of medicines used must be certified by the local Department of Crop & Plant Protection.

 

The Provincial People's Committee, Department of Agriculture and Rural Development, and District Level People's Committee urgently organize the statistical implementation of information on fruit growing areas and fresh fruit packing facilities. In the short term, to focus on implementing statistical information on fresh fruits: pummelo, dragon fruit, mango, rambutan, jackfruit, banana, lychee, longan and watermelon. Detailed information on codes of growing areas and packing facilities should be sent to the Ministry of Agriculture and Rural Development (via the Plant Protection Department - Address: 149 Ho Dac Di - Dong Da - Hanoi; email: bvtv@mard.gov.vn).

The Plant Protection Department shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Department of Crop Production and the Department of Agricultural Product Processing and Market Development in reviewing, supplementing and synthesizing information, and supplying it to the importing country.

 

LIST OF EXPORT FRUIT PLANT GROWING AREAS

 

No.

Name of growing area

Address (1)

Type of fresh fruit

Planting area (ha)

Yield (tons)

Pesticide use (2)

Phone

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OF EXPORT FRESH FRUIT PACKAGING FACILITIES

 

No.

Name of packing facility

Address (1)

Type of fresh fruit

Phone

Notes (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

- (1) Fully commune, district and province information;

- (2) Clearly state the drugs used in the manufacturing process, the number of uses, and the period of isolation;

- (3) Clearly state the type of fresh fruit produced or packed at the planting areas, packing facilities.