Những điều cần biết khi xin giấy phép nhập khẩu trái bưởi tươi vào thị trường Hoa Kỳ - PUMMELO FRUIT IMPORT PERMIT APPLICATIONS

Những điều cần biết khi xin giấy phép nhập khẩu trái bưởi tươi vào thị trường Hoa Kỳ

Yêu cầu bảo vệ thực vật và sản phẩm cây trồng là bắt buộc đối với việc nhập khẩu trái BƯỞI tươi vào Hoa Kỳ và quá cảnh qua Hoa Kỳ nhằm mục đích tiêu dùng hoặc nhân giống. Nhập khẩu và quá cảnh sản phẩm cây trồng như trái cây và gỗ theo quy định của Điều luật bảo vệ thực vật và Ong mật.

Từ tháng 9 năm 2020, các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ có thể xin và nhận giấy phép nhập khẩu trái cây tươi (Mẫu PPQ 587 - Đơn xin Giấy phép Nhập khẩu Thực vật và Sản phẩm cây trồng) thông qua hệ thống cấp phép trực tuyến mới của APHIS (APHIS eFile). Đơn xin giấy phép nhập khẩu trái cây tươi (Mẫu Q56) phải được nộp qua APHIS eFile kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020.

APHIS eFile giúp đơn giản hóa và dễ dàng để xin và nhận giấy phép nhập khẩu trái cây tươi, trong nhiều trường hợp, trong cùng ngày APHIS cũng cấp giấy phép nhập khẩu trái cây tươi thông qua ePermits. E-Permits là một công cụ trực tuyến cho phép người dùng gửi đơn xin cấp phép, nhận thông báo hết hạn và xin gia hạn. Tất cả các đơn theo Mẫu PPQ 587 khác (ví dụ: trái cây đông lạnh) tạm thời vẫn sử dụng ePermits.

Tùy thuộc vào nhu cầu, các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ có thể cần sử dụng cả APHIS eFile và ePermits.

Liên hệ với Dịch vụ Giấy phép nhập khẩu:

Điện thoại: (301) 851-2046 hoặc (877) 770-5990 (Hệ thống trả lời tự động miễn phí)

Fax: (301) 734-5786

Email: plantproducts.permits@usda.gov

Plant Health Permits for the regulated plants and plant products are required for the importation into the U.S. and transit for consumption or propagation. The importation and transit of plants and plant products such as fruits and timber under authority of the Plant Protection and Honeybee Acts.

From September 2020, importers can apply for and receive fresh fruit import permits (PPQ 587 - Application for Permit to Import Plants or Plant Products) through APHIS’ new online permitting system (APHIS eFile). Fresh fruit import permit applications (Q56 permits) must be submitted through APHIS eFile as of September 21, 2020.

APHIS eFile offers a simple and easy way to apply for and receive your fresh fruit import permits, in many cases, within the same day APHIS issues fresh fruit import permits through ePermits. E-Permits is an internet-based tool that allows users to submit permit applications, receive notifications of expirations, and access options for renewal. All other PPQ 587 applications (e.g. frozen fruits) remain in ePermits for the foreseeable future.

Depending on your permitting needs, you may need to use both APHIS eFile and ePermits to apply for your permits.

USDA may require a written permit for importing fresh and/or frozen fruits for consumption from all foreign sources into the United States and its territories.

Contact Permit Services:

Telephone: (301) 851-2046 or (877) 770-5990 (Toll-Free Automated System)

Fax: (301) 734-5786

Email: plantproducts.permits@usda.gov