Quy định và hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.  Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đầu tư công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Những nội dung cơ bản của Nghị định:

- Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác được khuyến khích áp dụng các quy định tại Nghị định này.

- Nghị định này chỉ áp dụng đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức đầu tư của dự án. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc diện bí mật Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

- Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được quy định trong Nghi định này, của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án, phù hợp với tính chất đặc thù của dự án và pháp luật nước sở tại.

Nội dung Nghị định gồm 5 Chương, 64 Điều, quy định về: Những quy định chung; quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Nhà nước; trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; điều khoản thi hành.

Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP 06/112009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Để cụ thể chi tiết thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn các quy định về: lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông có một số nội dung cần lưu ý:

1. Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đầu mối thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước yêu cầu phải lập đề cương và dự toán chi tiết.

3. Mức kinh phí phải lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng đối với các nội dung: Thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.

4. Thành phần hồ sơ đơn vị sử dụng ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết như sau: Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo mẫu; Đề cương và dự toán chi tiết (Số lượng là 03 bộ hồ sơ).

5. Nội dung dự toán chi tiết bao gồm các chi phí: Xây lắp; Thiết lập mới;Thiết bị; Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin; Tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phục vụ cho nhập dữ liệu; Lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị; mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu; Quản lý; Tư vấn; Dự phòng (không quá 10%)…

Thông tư này thay thế Thông tư 21/2010/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/4/2020.

(kèm theo Nghi định số 73/2019/NĐ-CP Thông tư 03/2020/TT-BTTTT)