Tập huấn " Kỹ năng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể" tại KV miền Trung - Tây Nguyên

Nhằm hỗ trợ các Tổ chức xúc tiến thương mại, Hợp tác xã sản xuất, Hiệp hội
ngành hàng và doanh nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên cập nhật các thông
tin mới nhất về chỉ dẫn địa lý, bảo vệ nhãn hiệu tập thể, đồng thời phổ biến các chứng
nhận xuất xứ hàng hóa mới liên quan đến một số ngành hàng xuất khẩu nông sản, thủy
sản,..tại thị trƣờng châu Á và châu Âu. Cục Xúc tiến thƣơng mại tổ chức Khóa Tập
huấn về “Kỹ năng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể tại khu vực miền Trung-Tây
Nguyên” với nội dung chi tiết nhƣ sau:
Thời gian: Khai mạc vào lúc 08h00 ngày 09 tháng 11 năm 2021.
Hình thức: Trực tuyến qua phầm mềm zoom.
Địa điểm: Hội trƣờng tầng 2, Tòa nhà Trung tâm phát triển thƣơng mại điện tử,
Số 7B Cách Mạng Tháng Tám, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. (Đối với các đại biểu có
điều kiện tham dự trực tiếp, đảm bảo quy định phòng dịch, tối đa 30 ngƣời).
Nội dung: (Chƣơng trình chi tiết đính kèm).
Thành phần: Sở Công Thƣơng, Trung tâm KC và XTTM, Hợp tác xã, Hiệp hội
ngành hàng và doanh nghiệp các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên.
Cục Xúc tiến thƣơng mại trân trọng kính mời các đơn vị cử cán bộ tham dự Khóa
Tập huấn theo link: http://event.vietrade.gov.vn/brandmttn hoặc quét QRcode tham gia
qua zalo: https://zalo.me/g/nocxuk796
Chi tiết liên hệ: Cục Xúc tiến thƣơng mại (TCT miền Trung – Tây Nguyên)
Địa chỉ: Số 7B Cách Mạng Tháng Tám, Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3625755 - 0905.837.210 (cô Xuyến)
Email: vietrade_danang@vietrade.gov.vn/ vietrademttn@gmail.com


Click vào xem chi tiết chương trình và tải công văn mời