Thông tin 18 Quốc gia (hoặc lãnh thổ) mà trái bưởi có thể được nhập khẩu - The countries (or regions) from which Pummelo fruits may be imported to the US

Thông tin 18 Quốc gia (hoặc lãnh thổ) mà trái bưởi có thể được nhập khẩu

Stt

Quốc gia (hoặc lãnh thổ)

Cảng được

phép nhập khẩu

1

Antigua và Barbuda

NA và NP

2

Bahamas

Tất cả các cảng

3

Barbados

NA và NP

4

Cayman Islands (United Kingdom)

NA và NP

5

Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Guam

6

Dominica

NA và NP

7

Dominican Republic

NA, NP, và SAG

8

Grenada

NA và NP

9

Guadeloupe

NA và NP

10

Guam

CNMI

11

Haiti

NA, NP, và SAG

12

Israel

Tất cả các cảng

13

Jamaica

NA, NP, và SAG

14

Martinique

NA và NP

15

Montserrat (United Kingdom)

NA và NP

16

Saint Kitts and Nevis

North Atlantic (NA)

17

Saint Lucia

NA, PR, và U.S. Virgin Islands

18

Saint Vincent và the Grenadines

NA, PR, và U.S. Virgin Islands

 

The countries (or regions) from which Pummelo fruits

may be imported to the US

 

No.

Country (or regions)

Admissible Port(s) of Entry

1

Antigua and Barbuda 

NA and NP 

2

Bahamas 

All Ports 

3

Barbados 

NA and NP 

4

Cayman Islands (United Kingdom) 

NA and NP 

5

China 

Continental U.S. Ports 

6

Commonwealth of the Northern Mariana Islands 

Guam 

7

Dominica 

NA and NP 

8

Dominican Republic 

NA, NP, and SAG 

9

Grenada 

NA and NP 

10

Guadeloupe 

NA and NP 

11

Guam 

CNMI 

12

Haiti 

NA, NP, and SAG 

13

Israel 

All Ports 

14

Jamaica 

NA, NP, and SAG 

15

Martinique 

NA and NP 

16

Montserrat (United Kingdom) 

NA and NP 

17

Saint Kitts and Nevis 

North Atlantic (NA) 

18

Saint Lucia 

NA, PR, and U.S. Virgin Islands 

19

Saint Vincent and the Grenadines 

NA, PR, and U.S. Virgin Islands

 

Vietnam

Not yet