Thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch trái bưởi xuất khẩu - PROCEDURES FOR ISSUANCE OF QUARANTINE CERTIFICATE FOR EXPORT PUMMELO FRUITS

Thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch trái bưởi xuất khẩu

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

- Bước 2: Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Căn cứ kết trái kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm kiểm dịch tại cơ sở sản xuất, nơi xuất phát, nơi bảo quản ở sâu trong nội địa hoặc cửa khẩu xuất và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

- Bước 4: Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Theo mẫu qui định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT) cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của quốc gia nhập khẩu.

-Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

- Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của quốc gia nhập khẩu thì cơ quan kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đồng thời phải thông báo cho chủ vật thể biết.

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu (theo mẫu qui định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ quan kiểm dịch thực vật (bao gồm các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đến IX; các trạm kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu).

7. Kết trái thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu.

8. Phí, lệ phí:

Theo quy định tại Thông tư số 223/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực BVTV (Mục VI, Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực BVTV).

9. Tên mẫu đơn, mẫu t:

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014).

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014; Thông tư số 223/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

PROCEDURES FOR ISSUANCE OF QUARANTINE CERTIFICATE

FOR EXPORT PUMMELO FRUITS

 

 

1. The order of implementation:

- Step 1: The subject owner submits directly 01 set of registration documents to the nearest plant quarantine agency.

- Step 2: The plant quarantine agency is responsible for receiving and immediately checking the validity of the documents as prescribed. In case the dossier is unvalid, the subject owner is required to add and complete the dossier.

- Step 3: Based on the result of document inspection, the plant quarantine body decides the quarantine location at the production establishment, the place of origin, the place of storage in the inland or the export checkpoint and arrange officers immediately inspect the batch of objects.

- Step 4: The Plant Quarantine Authority issues the Phytosanitary Certificate (According to the form specified in Appendix V issued together with Circular 33/2014/TT-BNNPTNT) for the batch of objects within 24 hours from the beginning of quarantine for lots of objects meeting the phytosanitary requirements of the importing country.

  • In case it lasts more than 24 hours due to technical expertise, the plant quarantine agency must notify or reply in writing and clearly state the reason for the subject's owner.
  • In case it is found that the batch of objects does not meet the phytosanitary requirements of the importing country, the plant quarantine body will not issue the phytosanitary certificate and at the same time must notify the subject owner.

2. Method of implementation:

The application is submitted directly to the plant quarantine agency.

3. Composition, quantity of file:

Registration for phytosanitary for export or re-export (under the form specified in Annex IV issued together with Circular 33/2014/TT-BNNPTNT). Number of documents: 01 set

4. Time limit for settlement: 24 hours.

5. Subjects of administrative procedures:

Organizations and individuals engaged in export of plant quarantine subjects.

6. Administrative procedure-implementing agency:

Plant quarantine agencies (including Sub-Departments of Plant Quarantine in regions I to IX; plant quarantine stations at border gates).

7. Results of the implementation of administrative procedures:

Phytosanitary certificate for export.

8. Fees and charges:

According to the provisions of Circular 223/2012/TT-BTC regulating the collection, payment and management and use of fees and charges in the field of plant protection (Section VI, Tariffs of fees and charges in the protection sector plant protection).

9. Name of form, sheet form:

Phytosanitary certificate for export (Appendix IV issued together with Circular 33/2014/TT-BNNPTNT).

10. The legal basis of the administrative procedure:

Law on Plant Protection and Quarantine No. 41/2013/QH13; Circular No. 33/2014/TT-BNNPTNT dated 30/10/2014; Circular 223/2012/TT-BTC.