Yêu cầu nhập khẩu hiện tại của Hoa Kỳ đối với Trái bưởi - THE US’ CURRENT IMPORT REQUIREMENTS FOR PUMMELOS

Yêu cầu nhập khẩu hiện tại của Hoa Kỳ đối với Trái bưởi

Yêu cầu Giấy phép Nhập khẩu: Nhà nhập khẩu BƯỞI tại Hoa Kỳ phải có giấy phép nhập khẩu. Để có được giấy phép nhập khẩu nhà nhập khẩu cần hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tại đường dẫn e-Permits hoặc APHIS eFile.

Đối tượng Kiểm tra: BƯỞI phải chịu sự kiểm tra tại cảng nhập khẩu theo yêu cầu chung của điều khoản 7 CFR 319.56-3 và một số quốc gia có thể có yêu cầu bổ sung.

Ngoài các yêu cầu chung, có sự khác biệt giữa các quốc gia khi nhập khẩu BƯỞI vào Hoa Kỳ như sau:

- BƯỞI từ Jamaica vào NA, NP, và SAG được yêu cầu thủ tục trước thông quan: Các lô hàng từ Jamaica có thể được thông quan trước. Nếu được thông quan trước, lô hàng phải kèm theo Mẫu PPQ 203 do kiểm tra viên APHIS ký tại Jamaica để xác nhận việc thông quan trước tại nước ngoài.

- BƯỞI từ Bahamas vào tất cả các cảng được yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: do Cơ quan BVTV Quốc gia (NPPO) của Bahamas cấp kèm theo một công bố bổ sung nêu rõ BƯỞI đến từ một khu vực không phát hiện bệnh Xanthomonas citri (Hasse) Dowson trên cây ăn trái có múi.

- BƯỞI từ Dominican Republic vào NA, NP, và SAG được yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: do Cơ quan BVTV Quốc gia (NPPO) của Dominican Republic cấp kèm theo một công bố bổ sung nêu rõ BƯỞI đã được làm sạch bằng cách sử dụng quy trình đóng gói thông thường.

- BƯỞI từ China vào chỉ các cảng đại lục được yêu cầu Giấy phép Nhập khẩu: Các yêu cầu về kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Hoa Kỳ được thiết kế cho BƯỞI đã không được đáp ứng. Do đó, giấy phép nhập khẩu đang bị tạm ngưng đến thời điểm này; Chỉ áp dụng các hàng thương mại; Giới hạn các cảng nhập khẩuKhông nhập khẩu hoặc phân phối BƯỞI vào hoặc trong Hawaii, Puerto Rico, hoặc bất kỳ lãnh thổ nào của Hoa Kỳ; Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: do Cơ quan BVTV Quốc gia (NPPO) của Trung Quốc cấp kèm theo một công bố bổ sung nêu rõ BƯỞI đã được sản xuất tuân thủ phương pháp tiếp cận một cách có hệ thốngCác yêu cầu bổ sung:

+ Các lô hàng phải được sản xuất ở nơi sản xuất sạch sâu bệnh Bactrocera minax B. tsuneonis; B. correcta, B. cucurbitae, B. dorsalis, B. occipitalis, B. pedestris, và B. tau; hoặc nơi sản xuất nằm trong vùng ít dịch hại của những loài ruồi đục trái, có dùng bẫy ruồi và trái BƯỞI được bọc bằng túi giấy hai lớp ít nhất 2 tháng trước khi thu hoạch.

+ Đăng ký nơi sản xuất và đóng gói với Cơ quan BVTV Quốc gia (NPPO) của Trung Quốc. Duy trì định danh và xuất xứ của lô hàng BƯỞI trong suốt quá trình xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

+ Được NPPO chứng nhận kiểm dịch vật liệu trồng sử dụng tại nơi sản xuất là không có dịch hại.

+ Vệ sinh vườn cây, bảo vệ trái đã thu hoạch, rửa, lau và xử lý chất khử trùng bề mặt và thuốc diệt nấm.

+ Kiểm tra trực quan trái sau thu hoạch bởi NPPO hoặc nhân viên được NPPO ủy quyền. Kiểm tra định kỳ nơi sản xuất trong suốt quá trình xuất khẩu.

+ Cắt một phần trái làm mẫu để kiểm tra dịch hại.

+ Các biện pháp xử lý có thể có trong trường hợp phát hiện dịch hại tại nơi sản xuất hoặc đóng gói đã đăng ký, hoặc trong/trên lô hàng từ Trung Quốc tại các cảng nhập khẩu của Hoa Kỳ.

- BƯỞI từ Israel vào tất cả các cảng được yêu cầu xử lý lạnh T107-a: Nếu các yêu cầu xử lý lạnh không được thỏa mãn, BƯỞI có thể nhập khẩu Hoa Kỳ tại các địa điểm quy định khác.

Việt Nam đang đàm phán với Hoa Kỳ để sớm nhập khẩu trái BƯỞI tươi của Việt Nam.

THE US’ CURRENT IMPORT REQUIREMENTS FOR PUMMELOS

 

Import Permit Required: An import permit is required for importers. To obtain a permit, go to e-Permits.

Subject to Inspection: Pummelo is subject to inspection at the port of entry and all general requirements of 7 CFR 319.56-3.

There are differences among countries as below:

 

 1. Pummelo (Fruit) from Jamaica into NA, NP, and SAG
 • Preclearance Program: Consignments from Jamaica may or may not be precleared. If they are precleared, the consignment must be accompanied by a PPQ Form 203 signed by the APHIS inspector on site in Jamaica to validate foreign site preclearance. If the consignment was not precleared, INSPECT AND RELEASE.

 

 1. Pummelo (Fruit) from Bahamas into All Ports
 • Phytosanitary Certificate: Must be accompanied by a phytosanitary certificate issued by the National Plant Protection Organization (NPPO) of the Bahamas with an additional declaration stating the fruit is from an area where citrus canker (Xanthomonas citri (Hasse) Dowson) is not known to occur.

 

 1. Pummelo (Fruit) from Dominican Republic into NA, NP, and SAG
 • Phytosanitary Certificate: Consignments must be accompanied by a phytosanitary certificate from the National Plant Protection Organization (NPPO) of the country of origin with an additional declaration stating the citrus in the consignment were cleaned using normal packinghouse procedures.

 

 1. Pummelo (Fruit) from Israel into All Ports

 

 1. Pummelo (Fruit) from China into Continental U.S. Ports
 • Import Permit Required: NOTICE: program phytosanitary requirements designed for this commodity to meet U.S. entry requirements have not been met. Therefore, import permits will not be issued at this time.
 • Commercial Consignments Only 
 • Port Restriction: Do not import or distribute into or within Hawaii, Puerto Rico, or any U.S. territory.
 • Phytosanitary Certificate: Consignments must be accompanied by a phytosanitary certificate issued by the National Plant Protection Organization (NPPO) of China with an additional declaration stating the consignment was produced in accordance with the systems approach.
 • Other Additional Requirements:
 • Consignments must be produced in a pest-free place of production of Bactrocera minax and B. tsuneonis.
 • Consignments must be produced in a pest-free place of production for Bactrocera correcta, B. cucurbitae, B. dorsalis, B. occipitalis, B. pedestris, and B. tau; or determination that places of production are located in areas of low-pest prevalence for these species of fruit fly based on trapping, and the pummelo fruit were bagged with double-layer paper bags at least 2 months prior to harvest.
 • Registration of places of production and packinghouses with the National Plant Protection Organization (NPPO) of China. Maintaining the identity and origin of the lot of fruit throughout the export process to the United States.
 • Certification by the NPPO of propagative material used at places of production as being free of quarantine pests.
 • Grove sanitation, safeguarding of harvested fruit, washing, brushing, and treatment with surface disinfectant and fungicide
 • Post-harvest visual inspection of fruit by the NPPO or officials authorized by the NPPO according to a biometric sample. Periodic inspections of places of production throughout the shipping season.
 • Cutting a portion of the fruit in the sample to inspect for quarantine pests.

Possible remedial measures in the event of detection of quarantine pests at registered places of production or packinghouses, or in/on consignments of citrus fruit from China at ports of entry into the United States.