1. ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước. Vào Biểu tượng “Login” để đang nhập vào hệ thống hoặc Đăng ký tài khoản

Bước 2: Click vào.”Chưa có tài khoản, Đăng ký ngay”  để đang ký tài khoản trên hệ thống

Tên tài khoản : Nhập tài khoản đăng nhập.

Tên  : Nhập Tên người dùng 

Họ : Nhập Họ người dùng

Địa chỉ Email : Nhập Email người dùng, Lưu ý bắt buộc phải là email  đang sử dụng 

Số điện thoại : nhập số điện người dùng

Bước 3. Click “Đăng ký ” để hoàn thành gửi form đăng ký thành viên đối với người mua 

Bước 4. Xác minh Email đăng ký tài khoản

Bước 1 : Kiểm tra Email đăng ký trên hệ thống, Hệ thống sẽ tự động gửi Email xác minh tài khoản theo Email  đăng ký 

-Bước 2 : Click :”Click Here ” để xác minh tài khoản người dùng và hoàn thành quy trình đăng ký tài khoản mua hàng

2. ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước. Vào Biểu tượng “Login” để đang nhập vào hệ thống hoặc Đăng ký tài khoả

 

Bước 2. Click “Chưa có tài khoản , đăng ký ngay” để đăng ký tài khoản bán hàng trên hệ thống 

Bước 3. Nhập thông tin đăng ký người dùng

Tên  : Nhập Tên người dùng 

Họ : Nhập Họ người dùng

Tên đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập tài khoản 

Địa chỉ Email : Nhập Email người dùng, Lưu ý bắt buộc phải là email  đang sử dụng 

Số điện thoại : nhập số điện người dùng

Tên cửa hàng  : Nhập tên cửa hàng của người dùng

Đường dẫn cửa hàng * : Đường dẫn không phải nhập, hệ thống sẽ tự động sinh

Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản * : Click ô đồng ý điều khoản và điều lệ của sàn

Bước 4. Click “Đăng ký ” để hoàn thành gửi form đăng ký thành viên đối với người người bán .

Bước 5.Xác minh Email đăng ký tài khoản

 Bước 1 : Kiểm tra Email đăng ký trên hệ thống, Hệ thống sẽ tự động gửi Email xác minh tài khoản theo Email  đăng ký 

-Bước 2 : Click :”Click Here ” để xác minh tài khoản bán hàng và Cài đặt shop bán hàng 

Bước 6. Cài đặt Shop bán hàng 

-Bước 1 : Click “Bắt đầu ” để tiến hành cài đặt shop 

-Bước 2 Nhập thông tin cài đặt cửa hàng 

Số sản phẩm trên mỗi trang : Nhập số sản phẩm trên mỗi trang của shop, mặc định sẽ là 10 sản phẩm  

Địa chỉ 1 : Nhập địa chỉ của thành viên 

Địa chỉ 2: Nhập địa chỉ của thành viên 

Quận huyện/ Thành phố : Nhập Quận huyện/ Thành phố 

Mã bưu điện : nhập mã bưu điện 

Quốc gia  : Chọn Quốc gia sinh sống

State : Chọn Thành phố/ Quận huyện sinh sống 

Store Categories: Chọn danh mục sản phẩm của shop 

Emal: Click ô để  hiện thị Email trên cửa hàng

-Bước 3 : Chọn “Tiếp tục” để lưu thông tin và  chuyển quy trình cài đặt Thanh toán 

Bước 7. Cài đặt Chuyển khoản  .

-Bước 1 : Nhập thông tin thanh toán chuyển khoản  của Cửa hàng

Tên tài khoản : nhập tên tài khoản đăng ký ngân hàng

Số tài khoản :  Nhập Số tài khoản ngân hàng

Tên ngân hàng : Nhập tên ngân hàng

Địa chỉ : Nhập địa chỉ ngân hàng 

-Bước 2 : Chọn “Tiếp tục” để thông tin chuyển quy trình  

Bước 8. Cài đặt cửa hàng thành công 

-Click “Truy cập trang tổng quan cửa hàng của bạn” để vào giao diện quản lý shop của hàng của tài khoản  

-Click “Trở lại cài đặt cửa hàng” để cài đặt lại thông tin cửa hàng