Hotline: 0911595000; 0916350799

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

15-11-2019

01-01-2020

Tải về

Nghị định 78/2019/NĐ-CP

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

14-10-2019

10-12-2019

Tải về

Thông tư 16/2019/TT-BCT

Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

19-09-2019

02-11-2019

Tải về

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước

28-05-2019

12-06-2019

Tải về