Yêu cầu về ghi nhãn tại Hà Lan – Labeling Requirements

Yêu cầu về ghi nhãn tại Hà Lan

 

Tổng quan về các yêu cầu ghi nhãn và ký hiệu khác nhau, bao gồm mọi hoạt động quảng cáo. Hà Lan tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu và quy định về ghi nhãn của EU. Có rất nhiều luật của EU liên quan đến việc ký hiệu, ghi nhãn và đóng gói sản phẩm, không có luật “chung” nào bao gồm tất cả hàng hóa cũng như không có tài liệu chung chứa thông tin về các yêu cầu ký hiệu, ghi nhãn và đóng gói. Bước đầu tiên trong việc xác định luật ký hiệu, ghi nhãn và đóng gói áp dụng cho một sản phẩm vào EU đòi hỏi phải có sự phân biệt giữa những gì là bắt buộc và những gì là tự nguyện.

Phần này chủ yếu tập trung vào các nhãn hiệu bắt buộc và nhãn thường thấy nhất trên các bao bì sản phẩm tiêu dùng, thường liên quan đến các mối quan tâm về an toàn, sức khỏe và/hoặc môi trường công cộng. Nó cũng bao gồm tổng quan ngắn gọn về một số yêu cầu đóng gói bắt buộc, cũng như các nhãn hiệu & nhãn tự nguyện phổ biến hơn tại thị trường EU. Việc phân biệt giữa nhãn hiệu và ký hiệu cũng rất quan trọng. Ký hiệu là một biểu tượng và/hoặc hình tượng xuất hiện trên một sản phẩm hoặc bao bì tương ứng của nó. Các phạm vi này bao gồm từ các ký hiệu nguy hiểm đến các chỉ dẫn về các phương pháp tái chế và xử lý thích hợp. Mục đích của các ký hiệu này là cung cấp cho các cơ quan giám sát thị trường, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng thông tin liên quan đến an toàn, sức khỏe, hiệu quả năng lượng và/hoặc các vấn đề môi trường liên quan đến sản phẩm. Mặt khác, ký hiệu xuất hiện dưới dạng văn bản viết hoặc báo cáo số, có thể được yêu cầu nhưng không nhất thiết phải được công nhận trên toàn cầu. Các ký hiệu thường chỉ ra thông tin cụ thể hơn về một sản phẩm, chẳng hạn như các phép đo hoặc chỉ dẫn về vật liệu có thể tìm thấy trong sản phẩm (chẳng hạn như trong vải hoặc pin).

Ký Hiệu Và Nhãn Bắt Buộc:

 • Bao bì bằng gỗ,
 • Tái chế,…

                                                 Labeling Requirements

Overview of the different labeling and marking requirements, including any restrictive advertising or labeling practices and where to get more information.

The Netherlands closely follows EU labeling requirements and regulations. There is a broad array of EU legislation pertaining to the marking, labeling, and packaging of products, with neither an “umbrella” law covering all goods nor a central directory containing information on marking, labeling, and packaging requirements. The first step in determining the marking, labeling, and packaging legislation that applies to a product entering the EU requires drawing a distinction between what is mandatory and what is voluntary.

This section focuses primarily on the mandatory marks and labels seen often on consumer products and packaging, which are related to public safety, health, and/or environmental concerns. It also includes a brief overview of a few mandatory packaging requirements, as well as common voluntary marks & labels used in EU markets.

It is also important to distinguish between marks and labels. A mark is a symbol and/or pictogram that appears on a product or its respective packaging. These range in scope from signs of danger to indications of methods of proper recycling and disposal. The intention of such marks is to provide market surveillance authorities, importers, distributors, and end-users with information concerning safety, health, energy efficiency, and/or environmental issues relating to a product. Labels, on the other hand, appear in the form of written text or numerical statements, which may be required but are not necessarily universally recognizable. Labels typically indicate more specific information about a product, such as measurements, or an indication of materials that may be found in the product (such as in textiles or batteries).
Mandatory Marks and Labels:

 • Wood Packaging,
 • Recycling,…
91 / 5000 Kết quả dịch Chọn các trường sẽ được hiển thị. Những người khác sẽ bị ẩn. Kéo và thả để sắp xếp lại thứ tự.
 • Ảnh
 • Mã sản phẩm
 • Đánh giá
 • Giá
 • Tình trạng
 • Khả năng
 • Thêm vào giỏ
 • Mô tả
Nhấp vào bên ngoài để ẩn thanh so sánh
So sánh
Danh sách yêu thích 0
Trở về trang chủ Tiếp tục mua sắm